New York License Plate 1973-1986 957-YXQ  eBay - Mozilla Firefox 5292012 54654 PM.bmp